Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. januára 2004

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. V pokore šírme evanjelium slovom i životom. Roztržky v cirkevnom zbore v Korinte apoštol Pavol neriešil preto, aby zahanbil tých, ktorí sa nesprávne správali, ale aby ich priviedol späť na cestu ku Kristovi. K životu lásky k Bohu i blížnym, k jednote ducha vo zväzku pokoja. Jeho neprítomnosť v zbore spôsobila, že niektorí spyšneli, priveľmi začali stavať na ľudskom rozume a pritom zabúdali na Krista a na Jeho učenie. Kresťania Pavlovej doby i my si máme uvedomiť, že ku svojej viere neprichádzame na základe ľudskej múdrosti, presvedčivých slov človeka, ale z Božej moci, pôsobením Ducha Svätého v nás. Kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. Aj v našich cirkevných zboroch máme mať pred zrakom viery predovšetkým Krista, toho ukrižovaného, ktorý umrel za naše hriechy, aby sme žili novým životom. Životom, ktorý je vedený prikázaním lásky a pokory pred Bohom. On sám – Kristus, nám k tomu dal dokonalý príklad. Nasledujme Ho, aby Kráľovstvo Božie rástlo medzi nami, aby sme nielen slovom, ale i svojím životom kázali Evanjelium Kristovo všetkým okolo nás.