Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. januára 2004

Pohltená bude smrť naveky. Evanjelium je moc Božia veriacim na spasenie. Evanjelium je radostná zvesť o tom, že Boh poslal svojho Syna na kríž, aby my sme smeli žiť. Ten raj, trvalú Božiu prítomnosť, spoločenstvo s Bohom, ktoré sme narušili svojím hriechom, nám Kristus znova navrátil. Ponúka nám ho a čaká našu odpoveď. Čaká, že neodmietneme lásku, ktorú nám dáva a že prijmeme do svojho srdca Jeho Syna, ktorý je základom tejto radostnej zvesti. Syna, ktorý umrel na kríži ako najväčší zločinec. Židom na pohoršenie, pohanom sa to javilo ako bláznovstvo, ale tí, ktorí zvesť o Ňom prijali, spoznali Božiu moc. Boh svoju moc neraz prejavuje nám nepochopiteľným spôsobom. Volí si zvláštne cesty na dosiahnutie svojich plánov a to, čo sa mnohým javí ako bláznovstvo, je vlastne prejav Božej múdrosti a moci. Aj ukrižovaný a vzkriesený Kristus je dôkazom moci Božej, z ktorej aj my smieme mať úžitok. A to všetci, bez rozdielu. Evanjelium sa nám neustále zvestuje, znie nám v našich podmienkach, vďaka Bohu, slobodne. Nehanbime sa zaň, priznávajme sa k nemu a šírme ho ďalej! Všetkým! Nebojme sa, zvestujme smelo! Veď je to naša povinnosť. Nemôžeme si predsa taký veľký dar Božej lásky a milosti nechať pre seba. Veď v ňom, v Evanjeliu Ježiša Krista, sa nám ponúka záchrana pre časný i večný život. Božia spravodlivosť umožňuje, že túto záchranu smieme prijať všetci. Nie však špekulovaním, rozumkárením, ale úprimnou vierou. Veď niet radostnejšej zvesti než je tá, ktorá hovorí o spáse človeka hriešnika. O tom, že Kristus nás zachránil od smrti večnej a moci diabolskej. Nie pre naše zásluhy, nie našou spravodlivosťou – plnením zákona, ale z Božej nekonečnej lásky a milosti smieme vierou prijať tento vzácny dar. Neodmietajme, ale radostným a vďačným srdcom prijímajme slová Evanjelia: “Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.”