Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. februára 2004

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom. Slúžme Pánovi v každej životnej situácii a postavení. Členmi Korintského cirkevného zboru boli kresťania zo židov, ale aj z pohanov, teda boli medzi nimi rozdiely v náboženských tradíciách. Nemnohí boli múdri podľa tela, nemnohí mocní, nemnohí urodzení (1.Korintským 1,26). Boli medzi nimi veľké sociálne rozdiely: boli tam slobodní aj otroci. Ale všetci, ktorí uverili, sa stali vykúpencami Kristovými, ktorých On draho vykúpil nie zlatom ani striebrom, ale svojou svätou a predrahou krvou a svojím nevinným umučením a smrťou. Preto všetci patrili Jemu a všetkých On povolal. Pre apoštola Pavla bolo rozhodujúce, aby každý vo svojom postavení žil podľa Ducha, a tak sa ľúbil Bohu. Nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a konal to, na čo ho povolal. Takto prikazoval Pavol nielen korintským kresťanom, ale aj všetkým cirkevným zborom, a tak to má byť aj v súčasných cirkevných zboroch. Žiaľ, aj teraz existujú náboženské a sociálne rozdiely, ktoré sa v poslednej dobe ešte vyostrili. Ale aj my si máme uvedomiť, že v každom životnom postavení máme využiť svoje povolanie pre službu Pánovi, a tak sa uberať k svojmu spaseniu. Ani Ján Krstiteľ nežiadal od colníkov a vojakov, aby zanechali svoje spoločenské postavenie, ale žiadal, aby v ňom slúžili Bohu aj blížnym. Tak robme aj my ako Pánovi oslobodenci a zároveň Jeho zotročenci, slobodní od svetských problémov a slúžiaci Pánovi!