Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. februára 2004

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje. Pre kresťana je prvoradé nadovšetko milovať Pána a nedať sa poviazať časnosťou. Musíme mať na zreteli, že prví kresťania, ku ktorým sa Pavol obracal, žili v očakávaní skorého príchodu Krista. Keď toto berieme do úvahy, ľahšie pochopíme apoštolove napomenutia a rady, ktoré sa nám zdajú pre našu dobu neaktuálne, ba čudné. Pavol však chce upozorniť, že čas je krátky, a preto nemá význam upriamiť sa na spôsoby časného života, lebo tie hynú a všetko raz skončí. Ani za týchto okolností však nediktuje, nechce nikoho nútiť k celibátu, nechce kresťanom hodiť slučku na hrdlo. Žiaľ, dnes väčšinou vôbec nemyslíme na druhý príchod Pánov, a preto za prvoradé považujeme spôsoby tohto sveta, či už so zreteľom na svoju rodinu, nadobúdanie hmotných vecí a vôbec, na užívanie sveta. Toto mnohí nadraďujeme nad veci duchovné, nad kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť. Tak aj v nedávnej minulosti sa mnohí odvrátili od viery, od cirkvi a od kostola, aby tým získali veci tohto sveta. Aj dnes si mnohí pre svoje obchody, podnikanie a užívanie sveta počínajú nezodpovedne voči Bohu i blížnym. Nech nás Pán Boh ochráni od toho a vedie nás Duchom Svätým tak, aby sme sa starali o veci Pánove a snažili sa Mu páčiť aj so svojimi rodinami! Prosme Ho, aby sme v snahe získať svetské statky neuškodili svojim dušiam.