Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. februára 2004

Všetok ľud s velikým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Autoritu treba rešpektovať. Cirkevnému zboru neprospieva, keď sú v ňom roztržky. A v korintskom cirkevnom zbore boli spory. Pavol bol o tom informovaný (1.Korintským 1,10nn). Aby mohol v zbore vystupovať ako autorita, ktorú treba rešpektovať, bol nútený pristúpiť k obhajobe svojho apoštolstva, ktoré snáď niektorí spochybňovali. Robí tak v našom texte. Jeho slová zapôsobili a korintskí kresťania jeho úpravy, dané im v liste, prijali a riadili sa nimi. Aj keď Pavol nepatril medzi dvanástich učeníkov Kristových, videl vzkrieseného Pána pred Damaskom a bol povolaný do Jeho služby. V Antiochii bol na príkaz Ducha Svätého aj s Barnabášom oddelený pre misiu medzi pohanmi a vystrojený do tejto služby modlitbou a vkladaním rúk (Skutky 13,2–3)._x000D_ -K apoštolskému úradu patrili povinnosti. Tu nešlo o nejaký čestný titul, ale o prácu, o službu veci Evanjelia, čo mohol korintský zbor u Pavla zvlášť dobre vidieť, veď ten bol pečaťou jeho apoštolstva. - Ako taký mal aj právo, aby ho cirkevný zbor živil, ako to bolo aj pri iných apoštoloch vrátane Petra, s ktorými chodili aj manželky. Každý pracovník predsa, je hoden mzdy za svoju prácu. Pavol toto právo potvrdzuje, hoci sám sa ho dobrovoľne zrieka, aby mu to nik nemohol vyčítať, ako aj dnes ľudia neraz povedia o farároch: „Veď sú za to platení.“ Jeho cieľom aj odmenou bolo niesť svetu Evanjelium. - Daj, Pane, aj našim cirkevným zborom také autority, ktoré by boli hodné toho, aby sme ich rešpektovali!