Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. februára 2004

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie. Podobenstvo o robotníkoch na vinici je nám známe. Poznajú ho už naši žiaci. A už oni sa pozastavujú nad tým, že pán vinice nekonal spravodlivo, keď tých, čo pracovali jednu hodinu, urobil rovnými s tými, ktorí “znášali bremeno dňa a páľavu slnka”. Tak sa to zdalo aj robotníkom v podobenstve a tak sa to zdá aj nám. - Tu však nejde o pravidlá, ktoré platia medzi ľuďmi, ale o Božie konanie s nami. A Boh zasľubuje milosť, spásu a večný život všetkým, ktorí v Neho veria. On dal svetu svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto v Neho verí. To On zasľubuje tým, ktorých povolal “na úsvite”, v detstve, a ktorí sa Mu snažili slúžiť od Krstu svätého po celý život. Čo im On zasľúbil, to splní, nikoho neukráti. Boh je však milostivý aj k tým, ktorí tak nežili od detstva, ale až neskôr “vstúpili do seba”, ako stratený syn v podobenstve a vyznali: „Otče, zhrešil som, prijmi ma.“ On predsa zasľúbil raj aj kajúcemu lotrovi na kríži. To je dar Jeho milosti, ktorá prevyšuje ľudskú spravodlivosť tak, ako je nebo vysoko nad zemou. My by sme napríklad o takých, ktorí v čase totality boli mimo cirkvi, ba snáď aj proti cirkvi, mohli povedať: „Čo teraz hľadajú v kostole, pri Večeri Pánovej, prečo sa teraz angažujú v cirkvi?“ Buďme však vďační Pánovi, že aj ich povolal, poslal na svoju vinicu, že aj oni sa stali účastnými Jeho milosti. Veď On chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy (1.Timoteovi 2,4). Aj my, ktorí si o sebe myslíme, že sme boli verní v každom čase, že sme aj v ťažkých časoch “znášali bremeno dňa a páľavu slnka”, musíme uznať, že potrebujeme milosť. Veď ak by Hospodin počítal naše neprávosti, kto by pre Ním obstál? (Žalm 130,3) Nik nemôže povedať, že je bez hriechu, že nepotrebuje milosť a odpustenie hriechov, že nepotrebuje Kristovo vykúpenie. Preto vďaka Bohu, že nám neodpláca podľa zásluh, ale podľa milosti, ktorej vzácnym darom je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (Rímskym 6,23).