Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. marca 2004

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť. Význam chrámu dnes. Každý chrám je symbolom ľudskej hriešnosti a Božej milosti. Biblia ani cirkev nepozná individuálne kresťanstvo. Krstom je človek začlenený do tela Kristovho, ktorým je cirkev. Nikto si nemôže s čistým svedomím povedať, „som kresťan, aj keď nechodím do chrámu“. Chrám je miestom zvláštnej Božej prítomnosti. V ňom sa stretáva cirkev na počúvanie Božieho slova, k spoločnej oslave Boha, k modlitbám, k prijímaniu sviatostí. Môžeme a máme sa modliť i doma. Ale náš súkromný život viery nemôže nahradiť účasť na službách Božích v spoločenstve veriacich. Šťastný je ten človek, ktorý má radosť z návštevy chrámu. Prítomnosť v Božom dome má zvláštny význam pre veriaceho človeka, je pre neho zdrojom požehnania. Tu sa spoločne ako cirkev modlíme a oslavujeme Boha, tu skladáme svoje bremená ktoré nás tlačia, tu načierame z nevyčerpateľnej studnice Božieho požehnania. - Vďaka, Bože, za náš chrám, v ktorom formuješ náš duchovný život! Prosím, požehnaj všetkých, ktorý prichádzajú za tebou do Tvojho domu!