Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. marca 2004

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. Strata smeru. Na dlhej ceste sa dá ľahko poblúdiť. Treba prejsť cez mnoho križovatiek, ktoré sú nedostatočne označené. Možno sa vám už stalo, že ste zablúdili alebo vysvetľovali cestu tým, ktorí stratili správny smer. Stalo sa to aj Šalamúnovi v jeho starobe. Zlyhal. Odvrátil sa od Hospodina a nezachovával Jeho prikázania. Prečo? Lebo sa viac spoľahol na svoju múdrosť, ako na Božie slovo. Pokušiteľ čaká iba na vhodnú chvíľu, aby nás mohol dostať. Hovorí nám: “Nemusíš to tak vážne brať. Boh chce, aby si mal radostný život, tak prečo by si si mal všetko odopierať?...” Šalamún si vo svojich očiach pripadal ako múdry človek, ktorý sa dokáže ovládať. Jeho múdrosť však mala základ v Bohu. Keď opustil základ svojho života, jeho múdrosť ho zviedla k bláznov-stvu. Pre jeho zbožného otca Dávida bol k nemu Boh milostivý, no po Šalamúnovej smrti sa jeho osobná bieda a prázdnota stala zrejmou na osude jeho kráľovstva. - Duchu svätý, daruj nám múdre a pokorné srdce, aby sme sa správne rozhodovali na zložitých životných križovatkách.