Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. marca 2004

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia! Strom a chrám. Na tomto mieste majú niečo spoločné: obidva zlyhali. Figovník mal prinášať úrodu, chrám mal byť domom modlitby. Figovník mal len lístie, chrám zabezpečoval len prázdnu, povrchnú bohoslužbu bez srdca (Izaiáš 1,13-17; Jeremiáš 7,1-11). Vlastne tiež len lístie, bez ovocia. –- Všetko, čo Ježiš našiel v Jeruza-lemskom chráme súviselo s bohoslužbou: aj peňazomenci, aj predavači holubíc, aj prenášanie náčinia. Chyba bola v tom, že ekonomické záležitosti cirkvi sa dostali na prvé miesto. Modlitba bola zatlačená do úzadia. Nepripisoval sa jej veľký význam. –- Pri čítaní zápisníc z našich presbyterstiev badáme dobré znamenia: čoraz viac sa venujú duchovným veciam, aj modlitbe. Modlitba sa dostáva do popredia. Ale dosť je aj toho, s čím by náš Pán asi nebol spokojný. Mnohokrát sú to hospodárske veci, ktoré sa kladú na prvé miesto a modlitba ostáva na okraji. Skúsme sa zamyslieť, čo je prvoradé v našich zboroch a chrámoch! Je to modlitba? Alebo aj modlitba je už “len lístie”? Na prvé miesta v programe dávajme modlitbu, aby naše chrámy boli domami modlitieb.