Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. marca 2004

Riekol mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. Čo je Božie, Bohu! Existuje mnoho štátnych zákonov a donucovacích prostriedkov na zaplatenie dane. Bez daní nemôže štát napredovať. Aj cirkev, ako organizácia, potrebuje finančné prostriedky na svoju prevádzku. Niečo dostáva od štátu, niečo z cirkevnej dane – príspevok svojich členov. Nemá však nijaké donucovacie prostriedky vymáhať tieto peniaze. Je to dobrovoľné rozhodnutie jednotlivých členov, či prispejú na zborové potreby, alebo nie. – Náš nebeský Vladár čaká na dobrovoľné, slobodné rozhodnutie človeka, že Mu v primeranej miere vráti to, čo dostal od Neho. Celá naša existencia na tomto svete je Boží dar. Čo máš človeče čo by si nedostal od Boha? Každý deň žiješ z Jeho bohatstva a z Jeho lásky. On ťa stvoril, vykúpil a posvätil, Jemu patríš! Nie si sám svoj! Si Jeho vlastníctvom a to nielen vtedy, keď sa ti dobre vodí, ale aj vtedy, keď máš problémy. On o tebe vie, dôveruj Mu! Pasca, ktorú ti nepriatelia nachystali, sa zavrela naprázdno. Pána Ježiša nedobehli. Odpovedal veľmi múdro: “Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, čo je Božie, Bohu”. Pre veriacich ľudí je v tejto odpovedi jasné pravidlo pre pomer k svetskej vrchnosti. Sme občanmi štátu na zemi a zároveň máme otčinu v nebi, odkiaľ očakávame svojho Spasiteľa. Ak nastane napätá situácia medzi dvoma otčinami, vtedy viac poslúchame Boha ako ľudí.