Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. marca 2004

Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal. Poznať Písmo a Božiu moc! To pomáha veriacim ľuďom správne sa orientovať v zložitých otázkach a diskusiách o viere a o živote. Sloboda šírenia informácii a rôznych náuk neraz ohrozuje kresťanov, ktorí nemajú hlboké biblické korene a nie sú naplnení Božou mocou z výsosti – Duchom Svätým. – Ak by saduceji poznali Písmo a Moc Božiu, nepokúšali by Pána Ježiša otázkou zmŕtvychvstania absurdným príkladom ženy siedmych mužov. Aj z obsahu Starej zmluvy je jasné, že život na druhej strane hrobu nie je pokračovaním tohto pozemského života. Na druhej strane hrobu sa rušia naše príbuzenské vzťahy. Anjeli nie sú ani muži, ani ženy, ani deti, ani dospelí, nie sú ani bratia, ani sestry. Nie je správne si predstavovať, že raz po smrti sa opäť stretnú manželia ako manželia a budú pokračovať vo svojich vzťahoch a pod. Podrobnosti záhrobného života nepoznáme, ale to, čo nám Pán Ježiš zjavil prijímame vierou a vyznávame “tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný”. Zároveň vieme aj o zatratení tých, čo Pána Ježiša neprijali ako svojho Spasiteľa a preto sme povinní svedčiť im o tejto pravde, volať k obráteniu, kým je ešte čas milosti. Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu a tak ním poslúžme ľuďom, ktorých nám Pán dnes postaví do cesty.