Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. marca 2004

Utíchnite a poznajte, že ja som Boh! Viac ako tesár. Pán Ježiš je viac ako syn Dávidov, viac ako Eliáš, Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov, Ježiš je viac ako učiteľ, vodca, revolucionár. Ježiš je Boh, je JAHVE, Slovo, ktoré sa stalo telom, Slovo, ktorým povstalo všetko čo povstalo. (Ján 1,3) Ježiš je náš Spasiteľ a Pán! Toto je naše vyznanie, ktoré nám nezjavilo telo a krv, ale Svätý Duch a preto vieme, že je pravdivé. Pán Ježiš nám na 100 % stačí k spaseniu a nepotrebujeme podporu vlastných skutkov, ani zásluhy iných bytostí. V úvahách týždňa sme sledovali útoky nepriateľov na Jeho osobu, videli sme nastavené pasce, pokušenia. Pán Ježiš vychádza z týchto útokov ako víťaz a nás všetkých vyzýva, aby sme sa vyrovnali s otázkou Jeho pôvodu a poslania na tejto zemi. Od správneho vzťahu k Jeho osobe záleží blahoslavený život človeka na zemi i v nebi. Nebolo dané iné meno ľuďom pod nebom, v ktorom by mohli byť spasení, okrem tohto drahého mena - Ježiš. (Skutky 4,12) Kto je pre teba Ježiš Kristus? Odpovedaj pred Ním, stojí pri tebe a čaká na odpoveď!