Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. marca 2004

Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov. Služba potešovania. Takáto služba je potrebná každý deň, lebo vždy je niekto z nás v nejakom súžení. 1. Prameň potešovania je v Bohu, v Otcovi nášho Pána Ježiša Krista a našom nebeskom Otcovi. On je Bohom každého potešenia. Kto má predstavu o Pánu Bohu ako o tyranovi, ktorý striehne na naše chyby, aby ich potrestal, má strach, uteká pred Ním. Ale kto poznal, že Boh je láska, utieka sa k Nemu v každom svojom súžení, lebo On dopúšťa, ale neopúšťa v žiadnom súžení. Osobne to prežil apoštol Pavol a veriaci ľudia na celom svete to stále prežívajú. Dnes to smiete zažiť aj vy, ktorí sa nachádzate v akomkoľvek súžení, najmä v prenasledovaní pre meno Pána Ježiša Krista. 2. Vďaka za každé potešenie. Každý deň, ale dnes je zvlášť príležitosť volať s apoštolom Pavlom: “Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista...” Ďalšie verše tejto kapitoly svedčia o ťažkej situácii apoštola a jeho spolupracovníkov, lebo si zúfali nad životom. Len z milosti Božej ešte žijú a môžu pracovať, môžu zvestovať Evanjelium. Spočítajme teraz Božie dary a dobrodenia, ktoré sme doteraz prijali a nezabudnime na najväčší dar – na Pána Ježiša a chváľme Darcu v daroch bohatého. (ES 343,3) Potešujme iných. Apoštol Pavol potešuje kresťanov v Korinte, my smieme potešovať ľudí vo svojom okolí, v našom zbore; chorých, smutných, osamelých, bezradných, ale aj tých, ktorí sú prenasledovaní pre meno Pána Ježiša Krista. Môžeme to robiť v modlitbe, Božím slovom, listom, načúvaním ich rozprávaniu, aj finančnou podporou v núdzi, alebo podporou misijných aktivít. Dnes myslíme aj na potešovanie Jeruzalema, k čomu nás vyzýva názov nedele “leatare”, odvodený zo starocirkevného introitu Izaiáš 66,10: “Radujte sa s Jeruzalemom...”