Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. marca 2004

Otec zvestuje synom, že si verný. Majte sa na pozore. Keď prorok Daniel, na ktorého sa Pán Ježiš odvoláva, hovoril o znesväcovaní svätého miesta, pôvodne mal na mysli seleukidského kráľa Antiocha Epiphana IV., ktorý v r. 168 pred Kr. dal v areáli jeruzalemského chrámu postaviť oltár Zeusa. To bola ohavnosť spustošenia. Odvtedy patrí k zname-niam blízkosti Pánovho príchodu aj znevažovanie a znesväcovanie svätých miest. Ten, kto si uvedomuje, že Pán je blízko, sa nesmie starať o nepodstatné veci (v. 15–16), ale má sa modliť (v. 18), aby obstál v súženiach posledných dní. Okrem modlitby nech nás posilňuje aj to, že sme Boží vyvolení, ktorým Pán umožňuje a uľahčuje záchranu (v. 20). Čakať na Pána znamená byť na pozore (v. 23), aby sme sa nedali zviesť falošnými prorokmi a falošnými mesiášmi. Sme vyvolení k záchrane, nenechajme sa o ňu obrať!