Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. marca 2004

Boh, ktorý ma opásal silou. Prihovára sa za nás. Pán Ježiš je v tomto odseku Listu Židom predstavený ako modlitebník, Syn Boží a Veľkňaz. Pohľad na modliaceho sa Krista nech nás naplní radosťou, že máme pred Božou tvárou prímluvcu, ktorý má s nami súcit. Pohľad na Krista, ktorý sa modlí za nás, nech nás nabáda k tomu, aby sme sa modlili jedni za druhých. Pán Ježiš sa preukázal ako Boží Syn v tom, že bol poslušný nebeskému Otcovi. Kristova poslušnosť nech je pre nás príkladom k poslušnosti. Pán Ježiš vykonal svoje veľkňazské poslanie na golgotskom kríži, kde bol v jednej osobe obeťou i obetujúcim veľkňazom, kde kríž bol súčasne oltárom aj kráľovským trónom. Takéhoto veľkňaza máme a takéhoto veľkňaza potrebujeme, aby Jeho obeť znamenala pre nás odpustenie hriechov a večnú spásu. Prijmime s vierou, čo Pánove dávajú prímluvné modlitby, synovská poslušnosť a veľkňazská obeť “k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú”: pokoj, spravodlivosť a večnú spásu.