Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. apríla 2004

Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. Cirkev, ktorá sa stala tmou. Súd Pána Ježiša pred židovskými náboženskými predstaviteľmi bol trojstupňový. Najprv bol súdený bývalým najvyšším kňazom Ananiášom, potom Kaifášom a nakoniec pred celou židovskou radou (Marek 15,1). Celé to však bolo iba smutné, falošné divadlo. Veľkňazi a celá rada hľadali už len formu, ako Ho usmrtiť (v. 55). Aké tragické – náboženskí vodcovia sa neštítia žiadneho prostriedku, aby sa zbavili nepohodlného Ježiša: klamstvo, prekrúcanie významu slov Spasiteľa, násilie, posmech, cynizmus. V závere tohto odseku vidíme, že najprv začali pľuvať na Neho a biť Ho práve ľudia zo židovskej rady a až potom Ho dali mučiť sluhom. Dnešný text je veľkou výstrahou pred falošnou nábožnosťou a formálnou príslušnosťou k cirkvi. Slávny fyzik Pascal bol pre svoju vieru odsudzovaný práve cirkevnými vrchnosťami a tak píše: “Na Tvoju súdnu stolicu, Pane Ježišu, sa odvolávam”.