Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. mája 2004

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Vidieť jedno i druhé - svoju hriešnosť, aj Kristovu milosť. Takýto pohľad totiž dáva nášmu žitiu vyváženosť, stred – ťažisko, spoľahlivý základ i motiváciu. Výstižne o tom hovorí Blaise Pascal, francúzsky vedec a mysliteľ (1623-1662): “Poznanie Boha bez poznania vlastnej biedy vedie k pýche. Poznanie vlastnej biedy bez poznania Boha vedie k zúfalstvu. Poznanie Ježiša Krista tvorí stred, lebo v Ňom nachádzame aj Boha aj svoju biedu. Ježiš Kristus je Boh, ku ktorému sa približujeme bez pýchy a pred ktorým sa koríme bez zúfalstva. On je mierou, ktorú opúšťať znamená opúšťať ľudskosť. ... Je nielen nemožné, ale aj zbytočné poznať Boha bez Ježiša Krista. Nielenže Boha nepoznávame inak, než skrze Ježiša Krista, ale ani sami seba nespoznáme inak, len skrze Ježiša Krista. Život a smrť poznávame len skrze Ježiša Krista. Mimo Ježiša Krista nevieme, čo je náš život, naša smrť, ani Boh, ani my sami.” S Kristom to nielenže vieme, ale máme motiváciu privádzať k spásonosnej viere v Neho i druhých (v. 16).