Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. mája 2004

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým. Cirkev na zemi má žiť v poriadku. Veľmi dôležitým posolstvom Novej zmluvy je opísanie prvotného obdobia cirkvi, ktorú Kristus založil na zemi. Žiada sa mi zdôrazniť práve to, že ju založil na zemi. Práve tu, počas života na zemi sa rozhoduje o našom nebeskom spasení. Nie je jedno, ako prežijeme svoj život, keď sme už raz kresťania. Spoliehať sa len na to, že budeme Pána Boha vždy prosiť o odpustenie a On nám vždy všetko odpustí, by mohlo byť aj veľkým pokušením žiť v lacnej milosti, ktorá omilosteného k ničomu nezaväzuje. Veľmi draho sme však boli vykúpení. Spravodlivým a čistým životom, nevinnou smrťou Ježiša Krista nám bolo dané nebo. Čím teda chceme v živote na zemi reprezentovať nášho Spasiteľa? Neporiadnym nemravným životom, neusporiadanou rodinou, opilstvom alebo nemiernosťou v telesných pôžitkoch? Akého Krista by sme svetu zvestovali? Každá oblasť nášho pozemského života je svedectvom o Tom, ktorého Meno nosíme. Môžeme pritom zopakovať výzvu z pondelka – modlime sa zvlášť za tých, ktorí sú predstavení v práci cirkvi, aby každý človek, ktorý má zodpovednosť za prácu v spoločenstve veriacich, konal svoje povinnosti pod Božím vedením a s Božím požehnaním.