Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. mája 2004

V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. Slovo Kristovo nech v nás prebýva. Apoštol Pavol v liste Galatským 2,20 napísal: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Nič tým nestratil, všetko tým získal. Nestratil svoju ľudskú dôstojnosť ani osobitosť. Nestratil vzdelanie ani sa neznížila jeho mravnosť alebo zodpovednosť. Naopak. Práve vďaka Ježišovi Kristovi sa jeho život stal omnoho bohatším a mravnejším. Pavlovi to prinieslo takú radosť a naplnenie, že ani nám, ostatným, neradí nič iné, len nasledovať Krista, Jeho slovo nosiť v srdci, nechať sa naplniť Jeho pokojom, žiť z Jeho odpustenia, nachádzať cestu k blížnym skrze lásku Ježiša Krista. Nepoužívajme však meno Pána Ježiša ako magickú zaklínaciu formulku, ktorej vypovedaním sme splnili svoju povinnosť v modlitbe alebo pri rozhovore. Akákoľvek povrchnosť alebo formálnosť vo vzťahu s Ježišom neobstojí. On hľadí na srdce, jeho čistotu a úprimnosť. Otvorme sa ku skutočne osobnému vzťahu s Kristom. Vtedy bude pri nás všetko požehnanie zasľúbené tým, ktorí Ho milujú.