Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. mája 2004

Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Hospodin. Viera, ako celoživotný zápas. Ľudia majú o tom, čo je viera, mnoho predstáv. Niekto si hovorí, že je veriaci a pritom myslí na svoju konfesijnú príslušnosť. Iný zase za vieru považuje konštatovanie o Bohu, že On existuje, ale toto povedomie nijako neovplyvňuje jeho život. Ďalší svoju vieru chápe ako nezmeniteľný stav, ktorý nastal po jeho obrátení. Takéto statické chápanie viery je v hlbokom rozpore s biblickým, ktoré je plné dynamiky. Apoštol vie, že viera nie je nezmeniteľný stav, do ktorého sa človek dostane. Pripomína Timoteovi, aby nezaspal na vavrínoch a aby sa túžbou po svetských hodnotách nedal zviesť z cesty viery. Vieru vníma ako celoživotný a každodenný boj. Ako niečo, čo sa neobmedzilo na suché náboženské konštatovania, čas nedeľných bohoslužieb, či chvíle náboženských rozhovorov. Viera, to sú každodenné zápasy a rozhodovania na pracovisku, v škole a medzi priateľmi, ktorých spoločným menovateľom je snaha naplniť život hodnotami Kristovho Evanjelia. Nie je iba osobným pocitom, ale verejne ľuďmi vnímaným prejavom (v. 12). Zotrvať v zápase viery podľa učenia apoštolov sme zaviazaní nie pred cirkevnou vrchnosťou, ale pred Kristom, ktorý nás na cestu viery v Evanjelium povolal (v. 14). Kto má cieľ tejto cesty vždy pred očami, určite vo svojom živote nájde z moci Ducha Svätého dostatok vnútornej sily viesť zápas viery až do víťazného konca.