Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. mája 2004

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Bohatstvo nie je cieľom života, ale prostriedkom k životu. Bohatstvo prináša do života človeka mnoho možností. Človek môže mať zrazu pocit, že svet mu leží pri nohách. Takýto človek, okolo ktorého sa začal točiť svet, žije v nebezpečenstve, že uverí mýtu o svojej nadradenosti a všemocnosti (v. 17). To je vlastne nebezpečie, pred ktorým Pavol vystríha. Nekritizuje bohatstvo ako také, ale zlý postoj, ktorý k nemu človek zaujíma nezvládnutím možností, ktoré do života prináša. Tento zlý postoj vyrastá predovšetkým z toho, že človek nepochopil, že všetko, čo na tejto zemi existuje, je Božie (Žalm 24,1). To, že som zdedil, zarobil, že prišli do môjho života situácie, ktoré mi úplne legálne umožnili nadobudnúť majetok, nie je výsledkom mojich schopností, ale Božej dobrotivosti, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie (v. 17). Človek s takýmto vedomím bude naplnený vďakou voči Bohu za Jeho dobrotivosť a nie pýchou na svoju šikovnosť. Pochopí, že majetok nie je cieľom života, ale prostriedkom k životu. Bohatstvo, ktoré prijímame od láskavého Boha, nie je príležitosťou k falošnej sebaistote, ale možnosťou na to, aby som mohol prejaviť lásku. Štedrosť, zdieľnosť a každý dobrý skutok – nám v živote umožňujú zhromažďovať to, čo sa za peniaze kúpiť nedá, čo robí človeka skutočným. Skúsme týmto apoštolským postojom napĺňať svoje životy a viesť k nemu aj ostatných!