Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. mája 2004

Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami. Tento Ježiš... príde zase. „Do neba, do neba vstúp, Nebeský kráľu“, spievame dnes a v duchu sa vžívame do tej mimoriadnej udalosti na Olivovej hore. Vidíme tam kruh učeníkov a uprostred nich Vzkrieseného Pána. Pán Ježiš už na zemi všetko potrebné vykonal a odchádza k svojmu Otcovi. Pre učeníkov to znamená aj zármutok nad Jeho odchodom, ale aj radosť z toho, že odchádza do svojej slávy. Zdá sa im však, že už je asi vhodná chvíľa nastoliť Božie kráľovstvo na zemi. A tu im Pán Ježiš otvára pred očami ďaleký výhľad. Áno, začne sa niečo celkom nové, budú zmocnení Duchom Svätým, nie však na kraľovanie, ale na nesenie Kristovho Evanjelia do celého sveta. Ako vodné kruhy na hladine im Pán Ježiš ukazuje budúcnosť cirkvi, šírenie Evanjelia najprv v Jeruzaleme, potom v Judsku, v Samárii... “a až do posledných končín zeme”. To boli Pánove posledné slová učeníkom a “oblak vzal im Ho spred očí”. Skončilo sa zemské pôsobenie Pána Ježiša a začína sa dlhá púť Jeho cirkvi pod vedením Ducha Božieho, ale s prepevnou nádejou, že “tento Ježiš... príde znova”. Aj my s radosťou čakáme na Jeho príchod. Kiež sme aj my Jeho poslušnými a vďačnými svedkami!