Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. mája 2004

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé! Poznať lásku Kristovu. Predpokladom každej úspešnej liečby je stanovenie správnej diagnózy. Ak sa lekárovi podarí správne rozoznať príčinu ochorenia, môže nasadiť správne lieky. Apoštol Pavol bol veľmi starostlivý duchovný lekár mladých kresťanských zborov, ktoré sám založil. Vo svojich listoch si všíma ich potreby, radí, napomína, povzbudzuje. Pritom vie, že on sám ich problémy nevyrieši, preto, ako sám píše, skláňa “kolená pred Otcom”, modlí sa za svoje zbory. Jednu takú modlitbu nachádzame aj v dnešnom biblickom texte. Hoci kresťania v Efeze žili takmer dve tisícročia pred nami, tie isté duchovné potreby máme aj my, čiže aj my máme prosiť za to, za čo prosí apoštol Pavol. Tu sa apoštol modlí, aby Otec nebeský dal kresťanom v Efeze “skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku”. Iste mali tamojší kresťania aj materiálne nedostatky, nemali kostol, trpeli núdzou, aj prenasledovaním. Ale to všetko je druhoradé, to všetko sa vyrieši, ak ich srdce bude upevnené vo viere. Ako nádherne to Pavol vyjadril: “Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach.” Kto má Krista vo svojom srdci, nemusí sa už ničoho báť. V Ňom človek nájde uzdravenie svojho vnútra i pomoc vo všetkých svojich problémoch. Žiadna moc ho už neodlúči od Kristovej lásky, ako to apoštol Pavol vyspieval v prekrásnej hymne v liste Rímskym 8,33nn. Poznať aspoň časť tejto nezmerateľnej Kristovej lásky, to Pavol zo srdca praje a vyprosuje pre kresťanov v Efeze. Niekto múdro napísal, že ani celá večnosť nestačí na zmeranie a pochopenie tejto lásky. Kiež aj v našich srdciach prebýva Kristus, kiež aj my spoznáme Jeho bezhraničnú lásku!