Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. mája 2004

Ďakovať budem Hospodinovi celým srdcom a rozpoviem všetky Tvoje divné skutky. Mám byť svedkom Kristovým? Pre cirkev je stále tou najdôležitejšou úlohou kázať Evanjelium Kristovo. Tí, ktorí o Pánovi Ježišovi svedčia, majú tak robiť vo vedomí svojej zodpovednosti pred Ním. Veď Ježiš bude súdiť živých aj mŕtvych. Aj tých, čo kážu. Na detskej besiedke, mládeži, na službách Božích... aj poverených pracovníkov, aj kňazov. Aj rodičov, krstných rodičov, ktorí sľúbili kresťanskú výchovu a príklad viery pokrsteným, aby aj oni uverili a boli spasení a zachránení pre večný život. Kázať, učiť, vychovávať nie je vždy jednoduché a ľahké. Svedčiť - to sa môže stať nepohodlnou, nežiadúcou záležitosťou. Svedectvo môže naraziť na odpor, výsmech, ľudskú zlobu, zlomyseľnosť. Je potrebné byť verný, pripravený, odvážny, pohotový služobník Krista. Ako apoštol Pavol. Až do svojho konca bojoval dobrý boj viery a služby zvestovania Krista na spasenie všetkým veriacim. Nevzdávajme sa tejto služby našim blížnym ani my. Hoci aj v našej dobe takáto služba naráža na rozličných poslucháčov. V cirkvi, i mimo nej. Buďme v nej stáli a verní. Veď všetci, ktorí sme boli pokrstení a uverili sme v Krista Ježiša (nielen tí poverení a ordinovaní), sme povolaní vydávať o Ňom aj svedectvo. Slovom aj životom. Každý tam, kam nás Pán postavil pracovať na Jeho vinici. Aj ty máš v tejto službe svoje miesto, ktoré Ti Pán zveril, alebo ešte zverí - ako Timoteovi.