Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. mája 2004

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás. Deň Letníc bol jednodennou slávnosťou. Židia ju slávili v 50. deň po Veľkej noci (3.Mojžišova 23,15-21). Pôvodne to bola slávnosť žatvy (2.Mojžišova 23,16; 5.Mojžišova 16,9). Vtedy sa obetovali prvotiny úrody. Pán Boh tento deň, keď bolo v Jeruzaleme zhromaždené veľké množstvo Židov, použil na splnenie Jóelovho proroctva a zasľúbenia Pána Ježiša o zoslaní, vyliatí Ducha Svätého. No nielen na to. Pôsobením Ducha Svätého dal učeníkom kázať Evanjelium o spasení v Pánovi Ježišovi Kristovi - zhromaždenému množstvu Židov z rozličných krajín a národov. Každému v ich rodnej reči, aby uverili v Pána Ježiša a boli spasení. Aby radostnú zvesť o Božom Synovi, našom Spasiteľovi, doniesli do svojich krajín a domovov. Na spasenie každému veriacemu. Boh totiž chce, aby sa Evanjelium Kristovo kázalo do celého sveta, aby nik nezahynul, ale všetci boli spasení a dosiahli večný život. Aj dnes Boh mocou Ducha Svätého vysiela kazateľov Evanjelia. Boh aj teba oslovuje, chce ťa naplniť Duchom Svätým a vyslať ťa pracovať na svoju vinicu. Aj tebe na to dáva nejaký dar od Ducha Svätého, aby sa budovalo “telo Kristovo”.