Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. júna 2004

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Všimnime si, že dary sú dané na všeobecný úžitok! Keď sa matka modlí za dieťa a dieťa vyzdravie, je možné, že jej Duch Svätý dal z milosti dar uzdravovania. Ale ak si ho chce nechať len pre seba a neponúkne zboru svedectvo a modlitby, môže sa stať, že Boh jej dar odoberie a prestane odpovedať na modlitby. Nezabúdajme tiež, že prejav Ducha je daný každému. Napriek reformácii v nás ešte zostalo veľa z cirkvi 15. storočia, ktorá hovorila, že dary dostávajú len mnísi a kňazi. Doktor Luther obnovil myšlienku všeobecného kňazstva, teda, že Duch každému z nás ponúka nejaký dar, ktorým by sme mali slúžiť v Cirkvi. Ak teda vidíme, že v zbore nefunguje diakonia, vnútorná misia a pod., nenadávajme na farára, že všetko mal urobiť on. Boh to má pripravené možno práve pre nás, ale my sme Jeho dary odmietli, a tým sme zanedbali to dobré. Čiňme teda pokánie a nechajme Boha, aby pôsobil aj skrze nás! Len potom bude svet krajší.