Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. júna 2004

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame. Úžitok duchovných darov. Korintskí si pravdepodobne mysleli, že prebývanie Ducha Božieho v človeku sa má prejavovať tak, že vypne všetko ľudské, najmä rozum. Preto hovorenie jazykmi (glosolaliu) považovali za najčistejší a priamy prejav prítomnosti Božieho Ducha, lebo tu sa vypína ľudské a prichádza “Božie”. Mali sklon práve v nezrozumiteľnosti jazykov vidieť záruku pravej a zvláštnej božskosti. Ale apoštol Pavol chápe a vidí život vo viere a účinkovanie a prebývanie Ducha Božieho v Jeho ľude aj v iných formách. Pavlovým spoľahlivým meradlom je to, nakoľko nás Duch Boží vedie k zmyslu pre spoločenstvo zboru, k zmyslu pre blížnych. Duch Boží nás nechce viesť k duchovnému sebectvu a náboženskému pôžitkárstvu. On nás vedie nielen k Bohu (Hlave), ale aj k bratovi a sestre, do spoločenstva zboru (telu). Kde sa toto dvoje porušuje, tam nastáva rozkol, oddeľovanie sa, sektárstvo. A kde niet Tela Kristovho, tam niet ani Hlavy. Modlime sa za to, aby sme mali poslušnosť voči Duchu Božiemu, ktorý nás chce svojimi darmi viesť do spoločenstva cirkvi! Modlime sa za bratov a sestry, ktorých premohlo duchovné sebectvo a preto sú zdrojom nepokoja v cirkevných zboroch! Modlime sa, aby sme však neboli tými, ktorí duchovné dary obmedzia či odsúdia, ale ich s láskou prijmú a pomôžu správne chápať biblickú výzvu k horleniu za ne!