Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. júna 2004

Nech príde na mňa, Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči. Bohoslužobný poriadok. Všetko, čo sa koná pri bohoslužbách, musí byť užitočné pre všetkých zhromaždených. Táto zásada platí pre každú činnosť – kázeň, spev aj prejavy duchovných darov. Tí, ktorí k bohoslužbám prispievajú, musia byť motivovaní predovšetkým láskou a musia konať tak, aby to posilňovalo vieru všetkých prítomných. Všetko sa má diať v harmónii a podľa poriadku. Ani tie najvýraznejšie prejavy a uplatňovania duchovných darov neospravedlňujú neporiadok. Chaos je znamením toho, že cirkev nedovoľuje Bohu pôsobiť medzi veriacimi tak, ako by chcel On sám. Modlime sa za to, aby nás Boh obdaroval svojou múdrosťou a láskou, v ktorej bude cirkev vedieť osloviť všetkých, od najmladších po najstarších. Nech sa, najmä pri bohoslužbách, nikto necíti odsunutý alebo zabudnutý, ale nech každý počuje, že je Bohom milovaný, hľadaný a prijímaný.