Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. júna 2004

I (Abrahám) uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť. Jadro Evanjelia. Evanjelium je radostná zvesť o tom, že Ježiš Kristus vyhral zápas a toto víťazstvo platí aj pre nás. Evanjelium však nie je iba učenie, ale ono je skutočnou udalosťou, ktorá sa stala a ktorá má pre život človeka aj dôsledky. Je to sila, ktorá pôsobí, že človek jej pomocou vstane zo svojho pádu a tak prichádza k záchrane a zakúša spásu. Spasenie je dar budúcnosti, ale začína už v tomto živote. Je to proces, ktorý sa začal, pokračuje a  v budúcnosti sa aj dokoná. A to všetko si vyžaduje, aby človek zostal v tom, k čomu ho zvesť Evanjelia povoláva. Našej viere totiž vždy hrozí nebezpečenstvo, že po úspešnom štarte sa odrazu niekam odkloníme a ideme nesprávnym smerom. Buď sa nám prestane chcieť kráčať cestou viery, alebo sa odkloníme od naznačeného smeru, alebo si cestu viery chceme nejakým spôsobom prispôsobiť podľa vlastnej vôle. Korinťania sa vo svojej viere dostali na scestie. Ich problémom bolo to, že niektorí začali popierať vzkriesenie. A preto im Pavol osviežuje pamäť radom svedkov Kristovho vzkriesenia, ako aj sebou samým, ktorému sa Ježiš zjavil. Niekedy je to s nami podobne, že vo veciach viery zapochybujeme, prestaneme dôverovať Božím rozhodnutiam. Prosme dnes v modlitbe o to, aby sa naša viera nezmenšovala, ale rástla, aby si nehľadala svoje cesty, ale šla priamo za Kristom. Aby bola odolná voči bludom, ktoré zo sveta na nás doliehajú a budú doliehať aj v dnešný deň.