Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. júna 2004

Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. Poriadok zmŕtvychvstania. Podľa Božieho Slova na tomto svete nie sme ako samostatní jedinci, ale ako členovia radu, v ktorom sme všetci spojení tak, že to, čo sa stalo s prvým, prechádza aj na tých ďalších. To platí pre skazu, aj pre požehnanie. Celé ľudstvo je určené prvým človekom, Adamom. Jeho hriech nie je iba izolovaným príbehom na počiatku dejín ľudstva, ktorý by sa bol niekedy udial a už nikdy viac nezopakoval. Je to živá udalosť, aktuálny príbeh, ktorý sa tiahne, ďalej rozmnožuje a šíri svoju odplatu, ktorou je smrť. Ale vďaka Bohu, že prišiel aj druhý Adam – Ježiš Kristus, ktorý túto hroznú líniu prerušil, smrť premohol a pre ľudstvo upadajúce do smrti priniesol nový život. Ježiš je prvotina nového života, po ktorom smú nasledovať ďalší. Ježiš a Jeho nasledovníci. Vzdajme Bohu vďaku za to, že na nás neponechal tú otrasnú líniu vedúcu do večného zahynutia, ale vo svojom Synovi nám priniesol a ponúkol nový začiatok, ktorý vedie do Života. Prosme Ho, aby nás premohol svojím Duchom, ktorý nás bude viesť do spoločenstva Božieho kráľovstva, keď Ježiš odovzdá Bohu vládu a tak Boh bude všetko vo všetkom!