Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. júna 2004

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst? Spoločenstvo lásky. Apoštol Pavol ako aj jeho duchovný syn Timotej konali dielo Pánovo. Svoj život zasvätili službe Evanjeliu. Zvestovali Evanjelium, aby sa v srdciach ich poslucháčov zrodila viera, ktorej ovocím sú skutky lásky. Z tohto sladkého ovocia lásky majú poskytnúť korintskí kresťania chudobným a prenasledovaným bratom a sestrám vo viere žijúcim v Jeruzaleme. Kresťania tvorili a aj tvoria nielen spoločenstvo viery, ale aj spoločenstvo lásky. A to platí aj pre nás, kresťanov žijúcich na začiatku tretieho tisícročia. Práve preto: “...dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery” (G 6,10).