Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. júna 2004

Oslobodím vás od všetkých vašich poškvŕn. Rada Hospodinova. Syn kráľa Šalamúna Rechabeám bol zo strany severských kmeňov Izraela postavený pred vážne rozhodnutie, ktoré malo rozhodujúci vplyv nielen na jeho život (kráľovskú kariéru), ale aj na existenciu ríše (celého kráľovstva). Rechabeám sa pri tomto, možno povedať, existenčne dôležitom rozhodnutí neuchádzal o radu Hospodinovu. Neprijal ani radu skúsených radcov – starších, ktorí slúžili jeho otcovi. Nechal sa ovplyvniť mladými, neskúsenými radcami. Rozhodol sa nesprávne. Výsledkom jeho zlého, nesprávneho rozhodnutia bolo rozdelenie ríše na dve časti, na Severné a Južné kráľovstvo, ako aj ohrozenie kráľovho života. – Či nezabúdame aj my pri našich rozhodnutiach na Slovo Hospodinovo, na radu Hospodinovu? Ak áno, aké následky nám hrozia?!