Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. júna 2004

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! Boh pozná príhodný čas na napomenutie a záchranu. Svet je Božie dielo. V tomto svete žije ako v Božom diele aj človek, ktorý má od Boha dané všetko do správy. Ale v tomto svete je aj okrem možnosti človeka Božia moc, ktorá sa tu dokazuje najmä pri hriechu a zlyhaniach človeka v znameniach, napomenutiach a súdoch. Tieto napomenutia sú pre nás niekedy veľmi ťažké a tvrdé. Zdá sa nám, že sú nad naše sily, že Boh je k nám nespravodlivý. Všetko radi hodnotíme, aj Božie súdy a napomenutia. A ak sa to týka Božích skutkov, tak vždy sa cítime nespravodlivo trestaní a skúšaní. Ale Božia miera je iná a najmä - je spravodlivá. Následkom ťažkých hriechov bol dlhým suchom skúšaný aj Izrael. Ale vinu nehľadal v sebe, ale v Božom poslovi, ktorý im to oznámil. A ani po takej dlhej skúške suchom bez dažďa ešte nevstúpil do seba, neodhalil svoju vinu a svoj hriech, na ktorý ho Boh skrze vonkajšie skúšky upozorňuje. Preto Boh siaha po jasnejšom dôkaze svojej moci. Skrze jeho posla Eliáša majú na vrchu Karmel spoznať, že už je čas obrátenia a záchrany. Znamenie Božej moci je len prostriedok, cieľ je jasný – záchrana hriešnika, ktorý sa cíti byť spravodlivý, lebo je prevrátené jeho zmýšľanie. A cíti sa byť aj nespravodlivo napomínaný a trestaný. Niekedy tá cena poznania pravdy o nás, môže byť pre nás priveľmi vysoká. Veľkým strádaním ju zaplatil aj kráľ Achab a s ním celý Izrael. Ale ak sme k sebe a svojmu spaseniu ľahostajní my, tak Boh nie je, lebo si nepraje našu smrť, ale chce, aby sme sa odvrátili od hriechu a boli spasení.