Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 21. júna 2004

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

Register to read more...

Utorok, 22. júna 2004

Tvoja milosť je lepšia ako život.

Register to read more...

Streda, 23. júna 2004

Požehnáva nás Boh, nech sa Ho boja všetky končiny zeme!

Register to read more...

Štvrtok, 24. júna 2004

Čím sa odmením Hospodinovi za všetky Jeho dobrodenia voči mne?

Register to read more...

Piatok, 25. júna 2004

Podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš?

Register to read more...

Sobota, 26. júna 2004

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Nedeľa, 27. júna 2004

Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba!

Register to read more...

Pondelok, 28. júna 2004

Hľa rieka... potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa.

Register to read more...

Utorok, 29. júna 2004

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia!

Register to read more...

Streda, 30. júna 2004

Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova doká-zala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená!

Register to read more...

KALENDÁR