Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. júla 2004

Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc. Moc Božieho slova. Slovo Hospodinovo zaznelo k Eliášovi: “vstaň a choď!” Slovo Božie vždy viedlo a vedie k aktivite. Nielen k aktivite Eliáša, ale aj k našej vlastnej. Nikde v Biblii napríklad nečítame slovo: „seď a nič nerob“, „nikoho si nevšímaj“, „o nič sa nezaujímaj“ atď. Práve naopak! Nachádzame tam mnoho výziev k aktívnemu kresťanskému životu. Možno spomenúť Ježišovu kázeň na hore (Matúš 5-6-7), kde tých výziev k aktivite je premnoho. Nový týždeň, ktorý dnes začíname, je vždy novou príležitosť k aktivite. Môžeme poslúžiť na rôznych miestach - doma v rodine, vo svojom zbore, aj celkom neznámym (Matúš 25,40). Veď ani Pán Ježiš neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil (Matúš 20,28). Ježišova služba je v tomto smere motivujúca. Aj Eliášova. Je poslušným Božím nástrojom. Ide za kráľom Achábom a odovzdá mu slovo Hospodinovo. Acháb činí pokánie. To nie je pretvárka! To nie je prezliekanie kabátov, keď dáva dole kráľovsky šat a oblieka sa do vrecoviny a chodí skľúčený! Hospodin mu vidí priamo do srdca. Pripomeňme si heslo roku 2003: “Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce.” (1.Samuelova 16,7) Kráľ sa skutočne pokoril. Jeho pokánie je prejavom jeho duchovnej aktivity. Pokánie nie je pasivita. Podľa Ježišových slov pokánie sa vždy činí a koná (Marek 1,15).