Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. júla 2004

Aby všetky národy poznali, že On, Hospodin, je Boh, a nikto iný. Kto je ako Hospodin? Začíname s prorokom Micheášom. Príjemcom Božieho slova je nám neznámy Micheáš. V tom čase bežné meno, ktoré možno preložiť - „kto je ako Hospodin“? Poslucháčov nemá zaujať ani tak jeho osoba, ako jeho posolstvo. A to posolstvo bude znieť: „kto je ako Hospodin? Kto sa mu vyrovná?“ Micheáš je duchovne spriaznený s prorokom Izaiášom. Ich posolstvá sú si v mnohom blízke a príbuzné. Micheášov slovník nie je vždy najjednoduchší. Používa aj slovné hračky. Čo je však dôležité - vidí dopredu. Vidí to, čo ešte iní nevidia. Zrak iných je zatemnený, ale on má jasný pohľad do budúcnosti cez videnia o Samárii a Jeruzaleme. Preto varuje. Vo svojich napomenutiach svedčí o zostupujúcom Bohu, ktorý vykoná súd. Za priestupok Jákobov a hriechy domu izraelského. Je priveľa tesaných modiel a smilstva. Súd je teda neodvratný. Boh opäť zostúpil, keď prišla plnosť času (Galatským 4,4). Už nie vykonať súd, ale ponúknuť milosť. To všetko skrze Ježiša Krista, skrze ktorého sa ponúka milosť a pravda (Ján 1,17). V Kristovom príchode je však aj súd, ako o tom svedčí evanjelista Ján: “A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé” (3,19).