Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. júla 2004

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto. Nedajte sa oklamať. Tak volá Micheáš v ďalšej kapitole. Nedajte sa oklamať lživým prorokom. Tí Boží ľud vždy iba zavádzali. Prekrúcali pravdu. Nedajte sa podviesť! Tak volajú vždy znovu a opakovane aj ďalší biblickí pisatelia. Sú inšpirovaní Duchom Svätým, ktorý je Duchom pravdy a k poznaniu pravdy privádza. Napríklad apoštol Pavol v spojitosti s Kristovou parúziou (Druhým príchodom) píše: “Nech vás nikto nijako neoklame” (2.Tesalonickým 2,3). Vedľa pravého je hneď nepravé. Ako v nejakom hniezde. Hneď vedľa tých pravých je aj kukučie vajce. Je na nerozoznanie. Ťažké je ho odhaliť. A predsa tam je! Je to zápas, do ktorého sme postavení každý deň. Práve v týchto časoch potrebujeme mať Ducha Svätého, ktorý skúma všetko (1.Korintským 2,10). Duch, ktorý zjavuje, čo je pravé a čo nepravé. Medzi duchovnými darmi zaznamenanými v 1.Korintským 12 kapitole je aj dar rozlišovania duchov. Smieme myslieť aj na rozlíšenie pravého od falošného. Prosme o tento dar. Prečo? Nejde totiž len o dávnu minulosť. Mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta (1.Jánov 4,1). Aj dnes prekrúcajú pravdu. Chcú od nej odviesť našu pozornosť a uviesť nás do bludu. Svoje posolstvo ponúkajú ako 100 % pravdu. Nuž, majme sa na pozore každý deň, do ktorého sa prebúdzame!