Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. júla 2004

Či je Hospodinovi niečo nemožné? Deň odpočinku pre človeka. Ako kresťania máme mať v úcte nedeľný deň. V tento deň nemáme pracovať, ale oddychovať; v tento deň nemáme myslieť na veci materiálne, ale na duchovné. Jednoducho, nedeľný deň – ale nielen ten – má mať na prvom mieste Pána Boha. Naším poslaním je konať dobro. Predstavme si, že by sme sa stali svedkami dopravnej nehody práve na našej nedeľnej vychádzke. Určite by si nikto z nás nepovedal: Dnes je nedeľa, tak nepracujem. Samozrejme, že by sme sa snažili za každú cenu pomôcť sami, ale aj privolať odbornú pomoc. Je jasné, že zachrániť ľudský život, poslúžiť druhému človeku máme aj v nedeľný deň. Všetko toto je v súlade s Božou vôľou. Keby sme boli ľahostajní voči dobru, tolerovali by sme zlo. Nezabudnime na prvú, podstatnú vec, aby sme konaním nezarmucovali Pána Boha!