Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. júla 2004

On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom. Pán Ježiš sa utiahol k moru. Ustúpil. Pred kým a prečo? Ak si všimneme u Mareka verš 3,6, zistíme, že predstavitelia národa sa k Nemu postavili odmietavo, útočne, s cieľom likvidácie. Zachoval sa Pán Ježiš zbabelo, keď ustúpil? Určite nie, On sa ich nebál. Evanjelisti hovoria na viacerých miestach, že Ho chceli zlapať, no neučinili to, lebo neprišla Jeho hodina. Pán Ježiš sa nebál o svoj život. Videl do vnútra farizejov a herodiánov, videl ich zatvrdilosť, videl, že hádať sa s nimi nemá zmysel. Veď On sa neprišiel hádať, dokazovať pravdu, On prišiel hlásať pravdu, zvestovať Evanjelium. Preto sa utiahol. Jeho ústup nebol prejavom zbabelstva, ale prejavom múdrosti, ktorá bola korunovaná úspechom. On sa utiahol, a prišli za Ním ešte väčšie zástupy. On sa utiahol, a mal ešte viac poslucháčov. On ustúpil, a ešte viac ľudí bolo uzdravených a oslobodených od démonov. Niekedy je múdre ustúpiť, utiahnuť sa. Podobne Abrahám ustúpil a dal priestor synovcovi Lótovi, nech si vyberie (1.Mojžišova 13,9). Nakoniec sa Abrahám stal dedičom celej zeme a Lót prišiel o všetko. Dávid sa tiež utiahol, ustúpil pred Saulom, aj keď vedel, že on je pomazaný za kráľa. Nebojujme za každú cenu. Prosme o Božiu múdrosť, ktorá niekedy môže znamenať aj ústup, utiahnutie. Možno práve vtedy nám Boh dá ešte viac.