Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. júla 2004

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. Viera vidí ďalej. Pán Ježiš pomocou podobenstiev vykreslil pravdy, na ktoré človek nemusí mať vzdelanie, aby ich pochopil. Podobenstvá však začal rozprávať hneď potom, čo ho časť prítomnej generácie národa odmietla a nazvala kniežaťom démonov (pozri Marek 3,20-30). Pre jedných boli podobenstvá odhalením tajomstva, obohatením; pre druhú skupinu ešte väčším zakrytím, tajomstvom, ktorému nerozumeli. V celom Písme i v pôsobení Pána Ježiša nachádzame tieto dve skupiny ľudí. Tí, ktorí stáli pri Ňom, ktorí Ho prijali ako Mesiáša, ktorí Ho požiadali o vysvetlenie, tým bolo dané (vyjavené) tajomstvo kráľovstva Božieho. Kto prijal Ježiša ako Krista a prichádza k nemu, Pán mu (aj skrze podobenstvá) viac a viac odhaľuje seba. Na druhej strane, tí, ktorí neprišli k Ježišovi bližšie a odmietli Ho prijať ako Mesiáša, tým nebolo odkryté viac. Darmo budete niekomu vysvetľovať ako počítať zložité matematické rovnice, ak si neosvojil malú násobilku!