Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. augusta 2004

S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Misia ako odpoveď na nevieru. Po sklamaní z viery ľudí vo svojej otčine sa Ježiš Kristus rozhodne konať. Zavolá si apoštolov a pripravuje ich na misiu. Cieľom tejto misie je kázanie pokánia, vyháňanie démonov, uzdravovanie chorých. Kázanie pokánia, ako aj všetky zázraky očistenia a uzdravenia majú symbolizovať priblíženie kráľovstva Božieho. Ježiš Kristus od učeníkov vyžaduje láskavosť a pokoru. Evanjelium sa nepotrebuje presadiť násilím, práve naopak, Evanjelium je Boží dar a človek sa môže slobodne rozhodnúť, či ho príjme alebo nie. Ježiš Kristus chce učeníkov pripraviť na to, že počas svojej misie budú musieť čeliť neviere a neochote. Ale ich to nemá odradiť. Ak sa ľudia nechcú obrátiť k Bohu a nečinia pokánie, sami si nad sebou vyrieknu súd. Za svoju nevieru budú musieť niesť zodpovednosť a veruže im v súdny deň nebude ľahko. Aj my, ako učeníci Pána Ježiša Krista, sme poverení k misii. Svojimi slovami, ale predovšetkým svojím životom máme ľuďom vydávať svedectvo o živom Bohu, o Bohu, ktorý ich miluje a ponúka im celé svoje bohatstvo obsiahnuté vo večnom živote. Božie Evanjelium máme zvestovať trpezlivo a nenásilne. Je to najlepšia cesta ako mnohých priviesť k záchrane.