Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. augusta 2004

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. Chváľme sa vierou v Krista. Všetko na svete má svoj vrchol. Týždeň vrcholí nedeľou. Úvahy vrcholia kázňou. Myšlienky vrcholia zhrnutím. Aj život má svoj vrchol. Podľa apoštola Pavla je takýmto vrcholom ľudského života poznanie Ježiša Krista. To, že mohol Ježiša stretnúť, to, že v ňom mohol nájsť svoje spasenie a vykúpenie, to je pre neho ten najväčší zisk, nič viac mu už život ponúknuť nemôže. A keďže tou perlou, tým pokladom pre neho je Ježiš Kristus, považuje za prirodzené, rozprávať o ňom a chváliť sa ním. Apoštol Pavol spoznal skutočnú moc Ježiša Krista. Tak, ako nevyliečiteľne chorá žena v Kafarnaume alebo predstavený synagógy Jairos, mal možnosť presvedčiť sa, že Ježiš je Boh, že má moc nielen uzdraviť, ale aj vzkriesiť z mŕtvych. Apoštol Pavol spoznal pravý význam Ježišovho utrpenia a smrti, a dokonca sa nebál povedať, že na jeho utrpení a smrti túži mať svoju účasť. Nebál sa pre Krista trpieť, nebál sa ani svojej smrti, pretože vedel, kam kráča a kto mu na konci cesty otvorí dvere do nebeského kráľovstva. A čo je pre nás v živote najdôležitejšie, čo my v živote pokladáme za zisk? Ježiš Kristus nám ponúka život, ktorý sa smrťou nekončí. Môže byť ešte niečo viac?