Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. augusta 2004

Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha! Hore a dolu. Keď myseľ učeníkov trápila Ježišova predpoveď o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, Pán chce svojich najbližších uistiť najmä o tom, čo im je najťažšie porozumieť a predstaviť si – o zmŕtvychvstaní. Peter mal azda najväčšie problémy prijať túto Ježišovu cestu. Ježišovo premenenie na vrchu však poukazuje na zmysel celej tejto cesty a pootvára učeníkom pohľad na cieľ do budúcnosti, do Božieho kráľovstva. Biele rúcho je znamením čohosi kvalitatívne nového, čo sa tu na zemi nijako nedá dosiahnuť. Aj Eliáš a Mojžiš - darcovia Božieho zákona a jeho proroctiev ukazujú, že Ježišova cesta má svoje opodstatnenie v Písme. A napokon Božie uistenie: Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte – má posilniť dôveru učeníkov. Petrovi sa tá chvíľa premenenia veľmi páči a najradšej by si ju udržal čo najdlhšie. Preto chce stavať tie oltáre, pamätníky... No ešte musí spolu s Pánom zostúpiť “z výšin” Božej slávy, moci a veleby do údolia utrpenia a hriechu. Sám neskôr podstúpil mučenícku smrť, no to čo sa stalo na hore premenenia - bolo pre jeho nádej kľúčové, keď hovorí o budúcnosti a Druhom Ježišovom príchode (2.Petra 1,16-18). Možno aj my práve teraz kráčame cez údolia skúšok a utrpenia. Možno je nám ťažko prijať takéto úseky svojej cesty životom. Radšej by sme zostali s Pánom kdesi vo výšinách a ťažkostiam sa vyhli. Nezabúdajme však, že tie Božie výšiny slávy moci a veleby sú pre nás živou nádejou do budúcnosti.