Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. septembra 2004

Keď zhromaždím dom Izraela spomedzi národov, kde bol rozptýlený, a dokážem sa svätým medzi nimi pred očami národov. Nástroj v Božej ruke. My, úprimne milujúci Ježiša, sme najšťastnejší ľudia na svete. Boh nás denne prebohato sýti svojou láskou, radosťou z Jeho prítomnosti v našom živote. Sme zachránení pre večnosť s Bohom. Sme Ježišova nevesta a raz budeme v nebeskom kráľovstve stolovať s Ním. Koľká to česť a milosť nad milosť! Za tieto fantastické dary však aj žiada. On si nás vybral i preto, aby sme boli poslušným nástrojom v Jeho rukách, aby sme Ho poslúchali a plnili Jeho svätú vôľu pri pláne spasenia – zachraňovať stratených okolo nás – v domácnosti, v práci i v našom okolí. Možno sa chceme vyhovárať ako Samuel, že nie sme schopní, že nás nikto nebude počúvať, že my to nevieme, že... Pamätajme však na to, že ak Boh od nás niečo žiada, tak nás k tomu aj dostatočne vyzbrojí. Nič viac nepotrebujeme, iba ochotné srdce. Ostatné je Božia starosť, lebo nekonáme z našej sily, múdrosti, ale z Božej moci. Aj Samuel sa vyhováral, a predsa sa stal v Božích rukách veľkým Božím mužom. “Neboj sa, lebo Ja som s tebou! Dal som ti do úst svoje slová.” Takto uistil Hospodin Samuela a týmito istými slovami uisťuje aj nás. Nič nepotrebujeme, iba živý vzťah so svojím Bohom, úprimnú detinskú vieru v Jeho pomoc a vernosť. Nič nepotrebujeme, iba sýtenie nebeským chlebom – Božím Slovom, modlitbou. Nič nepotrebujeme, iba túžbu byť v službe svojho milovaného Pána. Iste, mnohí nás vysmejú, pohania opľujú. Aj nášho Ježiša však takto znevážili. Vari sme viac ako On? My ideme s Evanjeliom k tým, ktorí túžia po Ježišovi. Vo svete bez Boha je mnoho prázdnych sŕdc, ktoré čakajú na naplnenie. Tak nám Pán Boh pomáhaj!