Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. septembra 2004

Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. Pýcha. Otázka pýchy je dnes veľmi aktuálna. Počúvame, ako sa rodičia pýšia svojimi deťmi, verejní činitelia sa pýšia svojou prácou a jej výsledkami. Pýcha sa vkráda do nášho života a neobchádza ani kresťanov. Aj my sa pýšime a pýšil sa aj izraelský ľud. Podobenstvo o ľanovom páse poukazuje na pýchu a na neodvratnosť Božieho súdu. Pás bol dôležitou súčasťou oblečenia. Priloženie pásu na Jeremiášove bedrá je obrazom tesného vzťahu ľudu k Hospodinovi. Tento pás mal Jeremiáš schovať do skalnej trhliny. Po čase, na Boží príkaz, ho vybral a pás bol skazený, ako hovorí Božie slovo súci na nič. Presne tak ako je pás zničený, rovnako Hospodin upozorňuje, že zničí pýchu svojho ľudu – Izraela, ktorý sa pýšil svojím vyvolením. Vyvolenie totiž nie je len výsada, ale predovšetkým poslanie a záväzok! Aj my podliehame pýche, často aj duchovnej. Pýcha však predchádza pád. Dajme si pozor, aby sme nezabudli, že byť kresťanmi, to nie je len vyvolenie, ale predovšetkým poslanie a záväzok.