Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. septembra 2004

Boh videl moje trápenie i lopotu mojich rúk. Podriadenosť v Kristovi. Babylonské jarmo bolo dusivé. Každý hľadal únik. Králi Edómu, Moábu, Amónu atď., sa prišli radiť s Cidkijom ako zvrhnúť moc Nebukadnecara. Proroci falošne hlásali, že zajatci sa z Babylónie vrátia skoro. Ľudia chceli sami seba oklamať, že existuje aj iná cesta záchrany, než akou je Hospodin. Jediným východiskom, jedinou nádejou pre všetky národy, pre všetky kráľovstva a pre všetkých ľudí je však Hospodin. Niet inej záchrany. Hospodin stvoril zem i všetko na nej. Je Pánom svojho diela. Vlády prichádzajú aj odchádzajú, ale On zostáva naveky. Podriadiť sa Jeho vláde znamená pripustiť svoju hriešnosť a pochopiť potrebu záchrany. A potom môžeme v pokoji vysloviť to, čo pred niekoľkými rokmi vyslovil známy filozof Immanuel Kant: “Prečítal som v živote mnoho múdrych a dobrých kníh. Ani v jednej som však nenašiel nič, čo by ma tak uspokojilo a potešilo moje srdce, ako tieto slová žalmu 23: ´Ty, Pane, si so mnou.´”