Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. októbra 2004

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu. Dôvera voči Bohu. Milý brat, sestra, dovoľte mi spýtať sa: dôverujete Bohu? Mnoho kresťanov verí v Boha, dôveru však v Neho nevkladá. Je tak málo veriacich, čo každodenne vyhľadávajú Jeho tvár a s úplnou dôverou sa spoliehajú na Jeho všemohúce vedenie, dávajú sa celí do Jeho moci a ochrany. Hoci spoločne vyznávame, že je všemohúci Boh Otec náš, predsa dôverujeme viac svojim, i keď často mylným rozhodnutiam. Prečo je to tak? Nedôvera a podozrenie plodia výhovorky. Naše reptanie nás však usvedčuje, že sme svoj život nepodriadili celý Pánovi, že sme sa nedali do Jeho milostivého náručia, že sme Ho na kolenách nepožiadali o to, aby nás aj dnes viedol On. Preto, keď sme potom plní hnevu, bolesti z neúspechu, bezradnosti, keď nás zradí to vlastné pyšné “Ja”, neobviňujme Boha, že sa o nás nepostaral, nepomohol, keď sme to najviac potrebovali, veď, pamätajme: nespytovali sme sa Boha, nečakali sme na Jeho odpoveď, vzali sme veci do vlastných rúk. On je však náš dobrý Otec, plný milosrdenstva, má s každým z nás nekonečnú trpezlivosť, keď chce svoje deti kráčajúce púšťou tejto zeme naučiť, aby Mu plne dôverovali, do Jeho moci sa odovzdávali, lebo je On dobrotivý k nám aj keď si to nezaslúžime. Mojžiš síce udrel skalu, ale v oblačnom stĺpe bol sám milosrdný Boží Syn, ktorý spustil životodarný prúd vody. On bol tou skalou, ktorá šla za nimi a oni pili z tej duchovnej skaly. Prečo je Pán Ježiš pripodobnený skale? Nič Ho nemôže odradiť z nastúpenej cesty k našej spáse. Tá Skala odolala pokúšaniu satana, v Getse-mane poslušne prijíma od Otca kalich horkosti. Tou Skalou nič a nikto nepohne. Ona stojí uprostred našej cesty, pretože bola “uderená” a my na nej smieme budovať. Smrť nášho Pána na Golgote je tým prameňom živej vody. On je zdrojom nášho pokoja, našej istoty vo viere, radosti a potešenia. To On nám hovorí: “Neboj sa, lebo ja som s tebou! Neboj sa, ja ti pomáham! Neboj sa, len ver!” (Izaiáš 41,13; 43,5; Marek 5,36)