Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. októbra 2004

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahnutom kraji. Život v spasiteľnej viere. Po rokoch dlhšej odmlky sa mi ozvala dávnejšia priateľka z ďalekej krajiny. Po úvode ako žije, čo práve robí a čím sa zaoberá ona i jej manžel, ma zasypala otázkami na moje prežívanie a čím sa v súčasnosti zaoberám. Napísala som jej o svojej odovzdanosti Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého som vierou prijala ako svojho osobného Pána a Spasiteľa a ktorého chcem nasledovať v práci na Jeho diele. Priateľku táto zvesť udivila a aj keď existenciu Boha nepoprela, predsa hľadí na moju vieru v Pána a na vzťah s Ním, ako na niečo imaginárne, neskutočné, čo si ona vo svojom živote nedokáže vôbec predstaviť, pretože radšej uprednostňuje vzťah s niekým hmotným, než s abstraktným. Toto a ešte omnoho viac horších vecí si o veriacich myslí ešte aj dnes mnoho neveriacich. My sme však tí, ktorí vedia, v Koho uverili. Kresťania sa, totiž, od sveta neodlišujú tým, že by boli lepší, ale tým, že vedia o niečom lepšom a okúsili Božiu dobrotu. Dal by Pán, aby aj títo všetci mohli prežívať tú skutočnú a pravú radosť z každodenného života vo viere v Neho! Lebo náš Pán je živý! Aká je to pre Božie deti milosť, že môžeme vydať a po sebe zanechať svedectvo viery. Viery v živého Boha nášho Otca a v toho, ktorého poslal k nám na zem, milovaného Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Bez Jeho obeti na golgotskom kríži pre naše spasenie, nie je žiadna istota pre terajší, ale ani pre večný život, žiadny pokoj a pravá radosť. On, Boží Syn, z lásky k nám, nehodným, vzal naše hriechy, prestúpenia na seba, za nás podstúpil odsúdenie Bohom a smrť. Pretože si nás vyvolil ešte ako neveriacich na púšti tohto sveta, aby sme boli svedkami Jeho spasiteľnej milosti a lásky pre všetkých hriešnikov. On premohol smrť, z mŕtvych vstal a stal sa Víťazom a každý, kto uverí v Neho, má v Ňom večný život! My všetci, ktorí sme uverili, stali sme sa údmi tela Kristovho. A hoci odišiel začas k Otcovi, nám však sľúbil: “Neopustím vás ani nezanechám, hľa, som s vami až do konca!” Vo svojej láske a moci vedie chráni a opatruje Božie deti až do dňa svojho Druhého príchodu na zem, keď sa zjaví ako Pán pánov a Kráľ kráľov. Chodenie vierou s Pánom si vyžaduje našu poslušnosť a oddanosť. Predpokladá úplný súlad s Jeho myšlienkami a zámermi, vyrovnaný krok, zdieľnosť. Jedine istota dôvery v Neho, v Jeho lásku, vedenie, pomoc, odstraňuje akékoľvek pochybnosti v srdci veriaceho. Taký veriaci vie, Komu uveril a kam ide a dáva sa celý bezvýhradne svojmu Pánovi.