Slovak Czech English German Polish

Utorok, 05. októbra 2004

Veľké sú skutky Hospodina, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. Boh nezabúda na svojich služobníkov. Zle končí život každého človeka, ktorý nedbá na slová Hospodinove. To nie je len nábožné strašenie. To je skutočnosť, na ktorú ako kresťania musíme poukazovať, aj keď je to v dnešnej dobe “nemoderné”. Písmo Sväté je plné takých príkladov ako bol Cidkija. Sám si zvolil cestu a tak aj skončil. No na druhej strane nám Písmo Sväté ponúka aj iné príklady – ľudí, ktorí poslúchli hlas Boží a ktorých sprevádzala Božia milosť i požehnanie. Možno má Boh zvláštne cesty a spôsoby, akými prejavuje svoje požehnanie a dobrotu. No jedno je isté – nezabúda na svojich služobníkov. A nech by sa dialo čokoľvek, nájde spôsob a cestu ako svojich zachrániť, pomôcť a poskytnúť im to, čo práve potrebujú. Všimni si to v dnešnom texte Jeremiáša a Ebed-Melecha! Spoľahni sa na Hospodina!