Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. októbra 2004

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. Úprimnosť modlitby. Sú modlitby, ktoré vysielame k Hospodinovi, nášmu Bohu stále úprimné? To je otázka, na ktorú si musí odpovedať každý z nás. Nepredstupujeme pred nášho Boha v modlitbe s tým, že už dopredu žiadame odpoveď, ktorá sa páči nám? Práve na to nás dnes upozorňuje Jeremiáš. Rozmýšľaj nad tým, aká je tvoja modlitba. Ľudia prišli k Jeremiášovi, aby sa za nich modlil a sľúbili, že splnia všetko, čo im Boh rozkáže. Ale to vôbec nemali v pláne. Už mali vopred pripravený plán, čo budú robiť, len sa chceli poistiť – nech nám to Pán Boh odobrí, budeme spokojnejší. Či nepredstupujeme pred Boha v modlitbe podobne aj my? Koľkokrát sme už prosili v modlitbe o niečo, čo sme mali rozhodnuté oveľa skôr. Skúmaj svoju úprimnosť. A ak by si mal/a byť neúprimný/á, radšej sa zdrž svojej prosby.